THE LEADER IN WATER AND ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY

สมัครงาน ( ฝากประวัติ )

คุณสมบัติ

·       เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป

·       วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการก่อสร้าง, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมเครื่องกล หรือที่เกี่ยวข้อง

·       ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

·       สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้


 หน้าที่และความรับผิดชอบ

·       ควบคุมคุณภาพการติดตั้งงานโครงการต่างๆ ให้ได้ตามมาตรฐานของบริษัท

·       ออกตรวจสอบหน้างานตามโครงการ

·       จัดทำรายงานสรุปการเข้าตรวจเช็คหน้านโครงการต่างๆ เกี่ยวกับงาน Defect ต่างๆ

·       ประสานงานติดตามช่างติดตั้งเพื่อเข้าดำเนินการแก้ไขงานโครงการที่ติด Defect

คุณสมบัติ

·        เพศหญิง อายุ 23 - 35  ปี

·        วุฒิปริญญาตรี  สาขาการบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง

·        ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านบัญชีเจ้าหนี้

·        สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office และโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี

·        มีทักษะในการติดต่อประสานงาน

·        มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้งานใหม่ ๆ

·        มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน


หน้าที่และความรับผิดชอบ

·        จัดทำ PV การชำระหนี้พร้อมรับวางบิล

·        จัดทำเอกสารวางบิลพร้อมประกอบชุด

·        จัดทำหนังสือคำประกันกับธนาคาร

·        จัดทำการเกี่ยวกับการโอนเงินต่างประเทศ

·        ติดตาม BG กับคืนธนาคาร

·        ตรวจสอบบัญชี

·        จัดทำ ภงด.3, ภงด.53, ภงด.1

คุณสมบัติ

·       เพศหญิง อายุ  23  ขึ้นไป

·       วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี  สาขาบริหารงานทั่วไปหรือที่เกี่ยวข้อง

·       รับพิจารณานักศึกษาจบใหม่

·       สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office และโปรแกรมเกี่ยวกับบัญชีสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี


หน้าที่และความรับผิดชอบ

·       จัดทำเอกสาร คีย์ข้อมูล  

·       จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

·       ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรและลูกค้าภายนอก

คุณสมบัติ

·       เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

·       วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี 

·       ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีต้นทุนไม่น้อยกว่า 3 ปี

·       สามารถใช้โปรแกรม ระบบงานบัญชี, Microsoft Word, Excel ได้เป็นอย่างดี

·       หากเคยผ่านงานเกี่ยวกับธุรกิจก่อสร้างหรืออสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

·       สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี, แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้


 หน้าที่และความรับผิดชอบ

·       จัดทำรายงานงบการเงิน เพื่อผู้บริหาร รวมบริษัท รวมฝ่าย รวมสาขา แยกรายแผนก

·       จัดทำรายงานต้นทุนขายและงานระหว่างทำของฝ่ายสระน้ำฯ ประจำเดือน โดยแยกตามแผนกและสาขา, งานโครงการฝ่ายวิศวกรรม

·       จัดทำรายงานยอดขายฝ่ายสระน้ำโดยแยกตามแผนกและสาขา, งานโครงการฝ่ายวิศวกรรม

·       จัดทำการปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่าย รายการปรับปรุงต่างๆ โดยแยกเป็นแผนก เพื่อประกอบงบการเงิน

·   จัดทำ ตรวจสอบ ประสานงานบัญชี สำหรับผู้สอบบัญชี และเพื่อการปิดงบสรรพากร ซึ่งประกอบด้วย งบทดลอง, บัญชีแยกประเภท, รายงานต้นทุน, รายงานงานระหว่างทำและที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

·   ตรวจนับสินค้าประจำปีพร้อมทั้งตรวจสอบและควบคุมการเคลื่อนไหวในแต่ละเดือนเพื่อนำตัวเลขมาจัดทำงบการเงินในแต่ละเดือน

·   ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีทางด้านการรับเงิน พร้อมทั้งภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายและบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

คุณสมบัติ

·       เพศชาย / หญิง  อายุไม่เกิน 40 ปี

·       วุฒิ ปวส. ขึ้นไป  สาขา การก่อสร้าง, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมไฟฟ้า,  วิศวกรรมเครื่องกล หรือที่เกี่ยวข้อง

·       ประสบการณ์อย่างน้อย  2 ปีขึ้นไป  ทางด้านงานเขียนแบบก่อสร้าง, โยธา, เครื่องกล, ไฟฟ้า

·       สามารถเขียนแบบโดยใช้ Auto Cad  ได้ดี

·       สามารถเขียน Shop Drawing งานก่อสร้างได้

·       สามารถถอดแบบและหาปริมาณงานได้

·       หากสามารถเขียนแบบ 3 มิติ ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

·       เขียนแบบเพื่อใช้ในการก่อสร้างงานโยธา, เครื่องกล, ไฟฟ้า

·       จัดทำ Shop Drawing

·       ถอดแบบหาปริมาณวัสดุ

·       ตรวจสอบหน้างานจัดทำ As Built Drawing

คุณสมบัติ

·        เพศชาย / หญิง อายุ 20 - 35  ปี

·        วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี  สาขาที่เกี่ยวข้อง

·        ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

·        สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office และโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี

·        มีทักษะในการเจรจาต่อรอง  ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

·        ประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลและจัดทำเอกสารเพื่อขอคืนเงินประกันผลงาน

·        ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในการส่งจดหมายและติดตามหนี้เงินประกันผลงาน

·        จัดทำเอกสารวางบิล, ใบแจ้งหนี้ในระบบ Excel

·         สรุปรายงานการติดตามหนี้