THE LEADER IN WATER AND ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY

สมัครงาน ( ฝากประวัติ )
ตำแหน่งงาน
  • We are in need of competent and high caliber persons who are energetic, capable and integrated to join our team in shaping the company to become one of the leader in water and environmental technology in the world. If you are driven to learn, lead, and grow, we unlock the world of opportunities for you at S.Napa (Thailand):
  • Interested candidates, please send your resume with expected salary, recent photo
    by e-mail to : recruit@snapa.co.th.
    Only short-listed candidates will be interviewed.

คุณสมบัติ

·       เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป

·       วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการก่อสร้าง, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมเครื่องกล หรือที่เกี่ยวข้อง

·       ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

·       สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้


 หน้าที่และความรับผิดชอบ

·       ควบคุมคุณภาพการติดตั้งงานโครงการต่างๆ ให้ได้ตามมาตรฐานของบริษัท

·       ออกตรวจสอบหน้างานตามโครงการ

·       จัดทำรายงานสรุปการเข้าตรวจเช็คหน้านโครงการต่างๆ เกี่ยวกับงาน Defect ต่างๆ

·       ประสานงานติดตามช่างติดตั้งเพื่อเข้าดำเนินการแก้ไขงานโครงการที่ติด Defect

คุณสมบัติ

·        เพศหญิง อายุ 23 - 35  ปี

·        วุฒิปริญญาตรี  สาขาการบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง

·        ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านบัญชีเจ้าหนี้

·        สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office และโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี

·        มีทักษะในการติดต่อประสานงาน

·        มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้งานใหม่ ๆ

·        มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน


หน้าที่และความรับผิดชอบ

·        จัดทำ PV การชำระหนี้พร้อมรับวางบิล

·        จัดทำเอกสารวางบิลพร้อมประกอบชุด

·        จัดทำหนังสือคำประกันกับธนาคาร

·        จัดทำการเกี่ยวกับการโอนเงินต่างประเทศ

·        ติดตาม BG กับคืนธนาคาร

·        ตรวจสอบบัญชี

·        จัดทำ ภงด.3, ภงด.53, ภงด.1

คุณสมบัติ

·       เพศหญิง อายุ  23  ขึ้นไป

·       วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี  สาขาบริหารงานทั่วไปหรือที่เกี่ยวข้อง

·       รับพิจารณานักศึกษาจบใหม่

·       สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office และโปรแกรมเกี่ยวกับบัญชีสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี


หน้าที่และความรับผิดชอบ

·       จัดทำเอกสาร คีย์ข้อมูล  

·       จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

·       ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรและลูกค้าภายนอก

คุณสมบัติ

·       เพศชาย / หญิง  อายุไม่เกิน 35 ปี

·       วุฒิ ปวส. ขึ้นไป  สาขา การก่อสร้าง, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมไฟฟ้า,  วิศวกรรมเครื่องกล หรือที่เกี่ยวข้อง

·       ประสบการณ์อย่างน้อย  2 ปีขึ้นไป  ทางด้านงานเขียนแบบก่อสร้างหรืองานระบบ

·       สามารถเขียนแบบโดยใช้ Auto Cad  ได้ดี

·       สามารถเขียน Shop Drawing งานก่อสร้างได้

·       สามารถถอดแบบและหาปริมาณงานได้

·       หากสามารถเขียนแบบ 3 มิติ ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

·       เขียนแบบเพื่อใช้ในการก่อสร้างงานโยธา, เครื่องกล, ไฟฟ้า  หรืองานระบบสุขาภิบาลและเครื่อกล 

·       จัดทำ Shop Drawing

·       ถอดแบบหาปริมาณวัสดุ

·       ตรวจสอบหน้างานจัดทำ As Built Drawing

คุณสมบัติ

·        เพศชาย / หญิง อายุ 20 - 35  ปี

·        วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี  สาขาที่เกี่ยวข้อง

·        ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

·        สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office และโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี

·        มีทักษะในการเจรจาต่อรอง  ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

·        ประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลและจัดทำเอกสารเพื่อขอคืนเงินประกันผลงาน

·        ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในการส่งจดหมายและติดตามหนี้เงินประกันผลงาน

·        จัดทำเอกสารวางบิล, ใบแจ้งหนี้ในระบบ Excel

·         สรุปรายงานการติดตามหนี้